Genocidní zákon v Polsku. Jaká je reakce biskupů a kněží? Video bylo do 7.12. zablokováno. Můžete je však zhlédnout i zde:

Můžete je však zhlédnout i zde: https://cos.tv/videos/play/23695137022972928 https://devtube.dev-wiki.de/videos/watch/fc9f24b9-f5cb-4c70-89f5-2212bc1f23dd

https://www.bitchute.com/video/ldBzvk5vZJJq/ https://videos.utahgunexchange.com/watch/_FnL5xIITOSppzcX.html

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=45107
https://bcp-video.org/cz/genocidni-zakon-v-polsku-jaka-je-reakce-biskupu-a-knezi/

Odebírat aktuální informace od BKP http://eepurl.com/gQZMTD

Prezident Trump měl odvahu postavit se za Ameriku a povědět: „Toto je boj za přežití našeho národa... Žijeme jen v iluzi demokracie, která je ve skutečnosti kontrolovaná malou hrstkou globálních zájmových skupin. Budou lhát, lhát, lhát... Jejich finanční prostředky jsou prakticky neomezené... jejich mediální vliv je bezkonkurenční. A v neposlední řadě – hloubka jejich nemorálnosti je naprosto neohraničená.“ Toto řekl prezident Trump na adresu těch, kteří dnes plánují redukci lidstva o 6 miliard skrze vakcinaci. Proč nepronesl slova pravdy Vatikán? Vždyť zde zároveň probíhá skrytý boj o věčný život! S novými vakcínami je spojeno věčné zavržení v ohnivém jezeře! Vatikán však nejenže mlčel, Vatikán promluvil slovo lži – prosazuje „vakcínu pro všechny“ – jinými slovy: čipizace a ohnivé jezero pro všechny! Hloubka jeho nemorálnosti je naprosto neohraničená. 21. 10. 2020 byla zveřejněna Bergogliova propagace pseudomanželství sodomitů. Před rokem intronizoval démona Pačamamu ve Vatikánu. Pokud s ním katolický biskup či kněz tvoří jednotu zmiňováním jeho jména v liturgii, svolává prokletí na sebe i na polský národ. Toto prokletí se v Polsku viditelným způsobem projevilo vyhlášením zákona č. 1845 z 8. 10. 2020, týkajícího se povinné vakcinace.

Čl. 36 obsahuje kromě jiného i tyto body:

Citace: „1. Vůči osobě, která nepodstoupila povinnou vakcinaci, může být při podezření nebo diagnostikování obzvlášť nebezpečného a velmi nakažlivého onemocnění, které představuje přímé ohrožení pro zdraví nebo život ostatních lidí, použito opatření přímého donucení, zahrnující zadržení, imobilizaci nebo nucené podání léku.“

Citace: „1. Vůči osobě, která nepodstoupila povinnou vakcinaci...“

Komentář: Proč zákon prosazuje povinnou vakcinaci? Bill Gates veřejně pronesl: „Jestliže odvedeme dobrou práci s vakcínami, snížíme populaci o 10-15 %.“ Navíc, vakcína proti koronaviru, jak se vyjádřili odborníci, je nesmyslem. A co se týká nových mRNA a mDNA vakcín, které prosazuje Gates, je známo, že zasahují lidský genom a obsahují hydrogel s biočipy či nanočipy. To znamená, jak tvrdí špičkoví odborníci, že nová vakcína jednak mění lidskou přirozenost a jednak je čipizační. Nejde tedy o otázku medicíny, ale o otázku politickou, s programem redukce – genocidy lidstva.

Citace: „... při podezření...“

Komentář: To znamená, že i ten, u koho je pouze podezření z nemoci, musí být podroben násilnému očkování, které dnes mimo jiné znamená i hrozbu čipizace. Prakticky každý člověk může být označen jako podezřelý a násilně donucen k vakcinaci. Toto je zločin proti polskému národu.

Citace: „...nebo diagnostikování obzvlášť nebezpečného a velmi nakažlivého onemocnění, které představuje přímé ohrožení pro zdraví nebo život ostatních lidí...“

Komentář: Tuto děsivou charakteristiku v současnosti připsali covidu-19, takže se zákon vztahuje především na něj. Dnes už je veřejně známo, že tzv. pandemie kvůli koronaviru je organizovaný podvod. Skuteční odborníci v imunologii, virologii a bakteriologii tvrdí, že není důvod ani nosit roušku, ne tak aby byla vyhlášena mimořádná opatření, navíc násilného charakteru. Na covid-19 umírá přibližně tolik lidí jako na obyčejnou chřipku.

Citace: „...může být použito opatření přímého donucení, zahrnující zadržení, imobilizaci nebo nucené podání léku.“

Komentář: Pod termín podání léku spadá i násilné očkování novou vakcínou, která způsobí nedozírnou škodu na zdraví člověka. Navíc každá nová vakcína musí projít testovacím obdobím trvajícím několik let. Vakcína na covid-19, sotvaže byla vyrobena, je masově dávána lidem, aniž by byla předtím vyzkoušena na zvířatech! Je to zločin proti medicíně i proti lidstvu!

Citace: „2. Rozhodnutí o použití opatření přímého donucení vydává lékař nebo zdravotník...“

Komentář: To má zdravotní sestra či jiný zdravotní personál, případně dobrovolník označený za zdravotníka, rozhodovat o zmrzačení zdravého člověka novou mRNA a mDNA vakcínou? Skuteční odborníci před ní výrazně varují! Proč je jejich hlas umlčován?

Citace: „3. Lékař nebo zdravotník se může obrátit na policii, pohraniční nebo vojenskou policii s žádostí o pomoc při použití opatření přímého donucení.“

Komentář: Každý normální člověk, a tím spíš každý křesťan, se musí bránit proti takové vakcíně! Je zajímavé, že zákon s tím počítá. Zdravotník za pomoci policie má právo člověka násilně očkovat! Tuto metodu násilného očkování používali fašističtí lékaři v koncentračních táborech. Po injekci následovalo krematorium.

Citace: „4. ... při přímém použití donucovacího opatření je nutné zachovat zvláštní opatrnost a péči o dobro této osoby.“

Komentář: Tato formulace v zákoně je cynickým výsměchem lidské svobodě a všem lidským právům.

Citace: „7. Znehybnění – ochromení osoby s použitím řemenů, úchytů, prostěradel, svěrací kazajky nebo jiných technických zařízení.“

Komentář: Toto má být uplatňováno vůči pokojným lidem, kteří se nechtějí poddat genocidní vakcinaci a čipizaci!

Citace: „8. Nucená aplikace léku je neprodlené zavedení léků do organismu člověka – bez jeho souhlasu.“

Komentář: Bez jeho souhlasu! Co to má znamenat? Fašismus měl za cíl vyhladit jiné rasy, ale aspoň vlastní národ chránil. Polská vláda odhlasovala zákon k fyzické likvidaci vlastního národa pod záminkou péče o zdraví. Zákon je popřením polské konstituce i všech lidských práv a mezinárodních zákonů garantujících člověku svobodu. Jde o bezprecedentní zločin s cílem redukce čili vyhlazení polského národa!

Vážení polští biskupové a kněží, vy máte být kvasem a solí polského národa, jeho svědomím i sloupem pravdy. Pokud budete mlčet, zodpovědnost za vyhlazení polského národa padne na vás. Nejde zde ale jen o fyzický život, dnes je nebezpečí masového zavržení v ohnivém jezeře, protože jde o proces čipizace, před kterou Písmo výrazně varuje. Uvědomujete si to?

Vy místo pravdivého prorockého slova, místo pravdivé reevangelizace a pokání, stavíte sochy tzv. svatému Janu Pavlu II., a nevnímáte sílu prokletí, která skrze něho a skrze jeho apostatické aktivity dopadla na církev a na Polsko. Apostaze Jana Pavla II., která se projevila gestem synkretismu v Assisi a kterou kard. Dziwisz každým rokem v Polsku obnovuje, připravila půdu pro arciheretika Bergoglia – Františka. Mohl proto intronizovat démona Pačamamu, schválit právo na homosexuální svazky a tvrdě prosazovat „vakcinaci pro všechny“, ač dobře ví, že skuteční odborníci před tímto fatálním nebezpečím varují. Prokletí dopadá na Polsko jednak za Jana Pavla II. a pak proto, že v každé liturgii vyjadřujete jednotu s arciheretikem Františkem Bergogliem.

Vážení polští biskupové a kněží, budete konat upřímné pokání? Pro vás, polský episkopát a kněžstvo, to znamená:

1) povědět lidem pravdu, že svatořečení Jana Pavla II. je neplatné,

2) najděte odvahu povědět lidem pravdu, že František Bergoglio je neplatný papež, a proto polská církev už nebude v liturgii zmiňovat jeho jméno.

Toto Bůh po vás chce a z tohoto budete skládat účty před Božím soudem. Na tom závisí vaše spása a záchrana Polska! Pán Ježíš vám nyní říká: „Jestli nebudete činit pokání, všichni zahynete!“ (Lk 13,3)

+Eliáš

Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+Metoděj OSBMr +Timotej OSBMr

Biskupové sekretáři

30.10.2020

Byzantský katolický patriarchát (BKP) je společenství mnichů, kněží a biskupů, žijících v klášterech. V čele BKP stojí patriarcha Eliáš s dvěma biskupy-sekretáři +Timotejem a +Metodějem. BKP povstal z potřeby hájit základní křesťanské pravdy proti herezím a apostazi. Pseudopapeže Bergoglia neuznává a nepodřizuje se mu.